(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ)» με κωδικό έργου 80624, που εντάχθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με α/α 111, «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας – Περιφερειακή Αριστεία – Καινοτομία» με κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5046047 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Καμπουρλάζο Βασίλειο, προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου 6 (έξι) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπά) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα.

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ)» με κωδικό έργου 80624, που εντάχθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με α/α 111, «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας – Περιφερειακή Αριστεία – Καινοτομία» με κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5046047 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Καμπουρλάζο Βασίλειο, προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου 6 (έξι) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπά) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα.