Νέα

Machine vision for ripeness estimation in viticulture automation – Horticulturae, vol. 7, iss. 9, 282, 2021

E. Vrochidou, C. Bazinas, M. Manios, G. A. Papakostas, T. P. Pachidis, V. G. Kaburlasos, “Machine vision for ripeness estimation in viticulture automation”, Horticulturae, vol. 7, iss. 9, 282; https://www.mdpi.com/2311-7524/7/9/282 (Open Access). (Special Issue on “Advances in Viticulture Production”. Guest Editor: Massimo Bertamini)

0
Read More

Δείτε περισσότερα από τους συγγραφείς:


Robot-assisted relaxation training for children with autism spectrum disorders – WASET, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, Vol:15, No:8, 2021

V. Holeva, V. A. Nikopoulou, P. Kechayas, M. D. Kerasidou, M. Papadopoulou, G. A. Papakostas, V. G. Kaburlasos, A. Evangeliou, “Robot-assisted relaxation training for children with autism spectrum disorders”, World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, International Scholarly and Scientific Research & Innovation, vol. 15, no. 8, pp. 711-714, August 2021. https://publications.waset.org/vol/176 (Open Access)

0
Read More

26281/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 6 (ΕΞΙ) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ)» με κωδικό έργου 80624, που εντάχθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με α/α 111, «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας – Περιφερειακή Αριστεία – Καινοτομία» με κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5046047 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Καμπουρλάζο Βασίλειο, προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου 6 (έξι) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπά) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα.

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ)» με κωδικό έργου 80624, που εντάχθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με α/α 111, «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας – Περιφερειακή Αριστεία – Καινοτομία» με κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5046047 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Καμπουρλάζο Βασίλειο, προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου 6 (έξι) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπά) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα.

0
Read More

Estimating children engagement interacting with robots in special education using machine learning – Mathematical Problems in Engineering, Special Issue on “Recent Trends in Advance Robotic Systems”, vol. 2021, 2021

Τ. Kalampokas, Ε. Vrochidou, G. A. Papakostas, T. Pachidis, and V. G. Kaburlasos, “Grape stem detection using regression convolutional neural networks,” Comput. Electron. Agric., vol.G. A. Papakostas, G. K. Sidiropoulos, C. Lytridis, C. Bazinas, V. G. Kaburlasos, E. Kourampa, E. Karageorgiou, P. Kechayas, M. T. Papadopoulou, “Estimating children engagement interacting with robots in special education using machine learning”, Mathematical Problems in Engineering, Special Issue on “Recent Trends in Advance Robotic Systems”, vol. 2021, Article ID 9955212, https://doi.org/10.1155/2021/9955212 186, p. 106220, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.compag.2021.106220.

0
Read More