Έργο#4: ΕΒΤΑΡ

Τίτλος έργου: Εξατομικευμένος βέλτιστος τρύγος με αυτόνομο ρομπότ
Προϋπολογισμός: : €997,292.70 (Δημόσια Δαπάνη: €931,167.70)
Πηγή χρηματοδότησης: Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Α΄ κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020. Κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-00300
Συντονιστής & Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος
Ημερομηνίες έναρξης – λήξης: 28 Ιουνίου 2018 – 27 Ιουνίου 2022


Δημοσιεύσεις

 1. Variable Selection on Reflectance NIR Spectra for the Prediction of TSS in Intact Berries of Thompson Seedless Grapes – Agronomy 2022, vol. 12, no. 9, 2113- Abstract Fourier-transform near infrared (FT-NIR) reflection spectra of intact berries of the grape variety Thompson seedless were used to predict total soluble solids (TSS) content. From an initial dataset, 12 subsets were considered by applying variable selection to extract the reflectance values at wavenumbers most correlated to the chemometrically measured…
 2. A non-destructive method for grape ripeness estimation using Intervals’ Numbers (INs) techniques – Agronomy, vol. 12, no. 7, 1564, 2022- C. Bazinas, E. Vrochidou, T. Kalampokas, A. Karampatea, V. G. Kaburlasos, “A non-destructive method for grape ripeness estimation using Intervals’ Numbers (INs) techniques”, Agronomy, vol. 12, no. 7, 1564, 2022. https://doi.org/10.3390/agronomy12071564
 3. A review of the state-of-art, limitations and perspectives of machine vision for grape ripening estimation – EFITA International Conference 2021- E. Vrochidou, C. Bazinas, G. A. Papakostas, T. Pachidis, V. G. Kaburlasos, “A review of the state-of-art, limitations and perspectives of machine vision for grape ripening estimation”, 13th EFITA (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment) International Conference, 25-26 May 2021. In: MDPI Engineering Proceedings 2021, 9…
 4. Machine vision for ripeness estimation in viticulture automation – Horticulturae, vol. 7, iss. 9, 282, 2021- E. Vrochidou, C. Bazinas, M. Manios, G. A. Papakostas, T. P. Pachidis, V. G. Kaburlasos, “Machine vision for ripeness estimation in viticulture automation”, Horticulturae, vol. 7, iss. 9, 282; https://www.mdpi.com/2311-7524/7/9/282 (Open Access). (Special Issue on “Advances in Viticulture Production”. Guest Editor: Massimo Bertamini)
 5. Grape stem detection using regression convolutional neural networks – Computers and Electronics in Agriculture, vol. 186, p. 106220, 2021- Τ. Kalampokas, Ε. Vrochidou, G. A. Papakostas, T. Pachidis, and V. G. Kaburlasos, “Grape stem detection using regression convolutional neural networks,” Comput. Electron. Agric., vol. 186, p. 106220, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.compag.2021.106220.
 6. An Autonomous Grape-Harvester Robot: Integrated System Architecture – Electronics, vol. 10, no. 9, p. 1056- E. Vrochidou, K. Tziridis, A. Nikolaou, T. Kalampokas, G. A. Papakostas, T. P. Pachidis, S. Mamalis, S. Koundouras, V G. Kaburlasos, “An autonomous grape-harvester robot: integrated system architecture”, Electronics 2021, 10(9), 1056; https://doi.org/10.3390/electronics10091056 (Special Issue on Control of Mobile Robots – Section “Systems & Control Engineering”. Guest Editor: Vladan Papic).
 7. Vision-based Vineyard Trunk Detection and its Integration into a Grapes Harvesting Robot – IJMERR, vol. 10, no. 7, pp. 374-385, July 2021- E. Badeka, T. Kalampokas, E. Vrochidou, K. Tziridis, G. A. Papakostas, T. P. Pachidis, V. G. Kaburlasos, “Vision-based vineyard trunk detection and its integration into a grapes harvesting robot”, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR), vol. 10, no. 7, pp. 374-385, July 2021.
 8. Real-time Vineyard Trunk Detection for a Grapes Harvesting Robot via Deep Learning – ICMV 2020, Rome, Italy- E. Badeka, T. Kalampokas, E. Vrochidou, K. Tziridis, G. A. Papakostas, T. Pachidis, V. G. Kaburlasos, Real-time Vineyard Trunk Detection for a Grapes Harvesting Robot via Deep Learning, 13th International Conference on Machine Vision (ICMV 2020), Rome, Italy, November 02-06, 2020
 9. Exploration of viticultural tasks to be performed by autonomous robot: possibilities and limitation – AGROSYM 2020, Jahorina, Bosnia and Herzegovina- E. Bouloumpasi, S. Theocharis, A. Karampatea, S. Pavlidis, S. Mamalis, S. Koundouras, T. Merou, E. Vrochidou, T. Pachidis, M. Manios, G. Papakostas, V. Kaburlasos, “Exploration of viticultural tasks to be performed by autonomous robot: possibilities and limitations”, Proceedings of the 11th International Scientific Agriculture Symposium (AGROSYM 2020), Jahorina, Bosnia and…
 10. Information Management and Monitoring System for a Grapes Harvesting Robot – CIEES 2020, Borovets, Bulgaria- Tziridis, K., Nikolaou, A., Kalampokas, T., Vrochidou, E., Pachidis, T., Papakostas, G. A., & Kaburlasos, V. G. (2021). Information management and monitoring system for a grapes harvesting robot. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1032, No. 1, p. 012051). IOP Publishing.
 11. Toward Big Data Manipulation for Grape Harvest Time Prediction by Intervals’ Numbers Techniques – IJCNN 2020, Glasgow, United Kingdom- V. G. Kaburlasos, E. Vrochidou, C. Lytridis, G. A. Papakostas, T. Pachidis, M. Manios, S. Mamalis, T. Merou, S. Koundouras, S. Theocharis, G. Siavalas, C. Sgouros, P. Kyriakidis, "Toward Big Data Manipulation for Grape Harvest Time Prediction by Intervals’ Numbers Techniques," 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Glasgow,…
 12. Navigation Route Mapping for Harvesting Robots in Vineyards Using UAV-based Remote Sensing – IS 2020, Varna, Bulgaria- E. Badeka, E. Vrochidou, K. Tziridis, A. Nicolaou, G. A. Papakostas, T. Pachidis, V. G. Kaburlasos, "Navigation Route Mapping for Harvesting Robots in Vineyards Using UAV-based Remote Sensing," 2020 IEEE 10th International Conference on Intelligent Systems (IS), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 171-177, doi: 10.1109/IS48319.2020.9199958.
 13. Identifying the technological needs for developing a grapes harvesting robot: operations and systems – HAICTA 2020, Thessaloniki, Greece- E. Vrochidou, T. Pachidis, M. Manios, G. A. Papakostas, V. G. Kaburlasos, S. Theocharis, S. Koundouras, K. Karabatea, E. Bouloumpasi, S. Pavlidis, S. Mamalis, T. Merou. “Identifying the technological needs for developing a grapes harvesting robot: operations and systems”, 9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food…
 14. Forward kinematic analysis of JACO2 robotic arm towards implementing a grapes harvesting robot – SoftCOM 2020, Hvar, Croatia- T. Pachidis, C. Sgouros, V. G. Kaburlasos, E. Vrochidou, T. Kalampokas, K. Tziridis, A. Nikolaou, G. A. Papakostas, "Forward Kinematic Analysis of JACO2 Robotic Arm Towards Implementing a Grapes Harvesting Robot," 2020 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), Split, Hvar, Croatia, 2020, pp. 1-6, doi: 10.23919/SoftCOM50211.2020.9238297.
 15. Harvest Crate Detection for Grapes Harvesting Robot Based on YOLOv3 Model – ICDS 2020, Fez, Morocco- E. Badeka, E. Vrochidou, G. A. Papakostas, T. Pachidis, V. G. Kaburlasos, “Harvest crate detection for grapes harvesting robot based on YOLOv3 model”, The Fourth International Conference on Intelligent Computing in Data Sciences (ICDS 2020), Fez, Morocco, 21-23 October 2020
 16. Semantic Segmentation of Vineyard Images Using Convolutional Neural Networks – EANN 2020, Halkidiki, Greece- T. Kalampokas, K. Tziridis, A. Nikolaou, E. Vrochidou, G. A. Papakostas, T. Pachidis, V. G. Kaburlasos. “Semantic segmentation of vineyard images using convolutional neural networks”, 21st International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN 2020), Porto Carras Grand Resort, Halkidiki, Greece, 5-7 June, 2020. In: L. Iliadis, P. P.…
 17. Grapes Visual Segmentation for Harvesting Robots Using Local Texture Descriptors – ICVS 2019, Thessaloniki, Greece- E.V. Badeka, T. Kalampokas, K. Tziridis, A.P. Nikolaou, E. Vrochidou, E. Mavridou, G.A. Papakostas and T. Pachidis, “Grapes Visual Segmentation for Harvesting Robots Using Local Texture Descriptors”. In 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2019), Thessaloniki, Greece, pp. 98–109, 2019.
 18. Machine vision Systems in Precision Agriculture for Crop Farming – Journal of Imaging 2019, 5(12), 89- E. Mavridou, E. Vrochidou, G. A. Papakostas, T. Pachidis and V. G. Kaburlasos, “Machine vision Systems in Precision Agriculture for Crop Farming”, Journal of Imaging, DOI: 10.3390/jimaging5120089, 2019
 19. Time series classification in cyber-physical system applications by intervals’ numbers techniques – FUZZ-IEEE 2019, New Orleans, Louisiana, USA- Kaburlasos, V.G., Vrochidou, E., Panagiotopoulos, F., Aitsidis, C., Jaki, A.: Time series classification in cyber-physical system applications by intervals’ numbers techniques. In: IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2019). pp. 125–130, New Orleans, Louisiana, USA (2019).
OneClickPharmacy.gr - Online φαρμακείο