ΕΡΓΟ#7: BUSINESS PASSPORT

Τίτλος έργου: Business Passport
Προϋπολογισμός: €645.014,85
Πηγή χρηματοδότησης: INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020, 6th Call


Προϋπολογισμός ΔΙΠΑΕ: €39.056,00
Ιδρυματικός υπεύθυνος: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος
Ημερομηνίες έναρξης – λήξης: 1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2022