Έργο#5: Τ.Ε.ΓΕ.Α.

Τίτλος έργου: Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων (Τ.Ε.ΓΕ.Α.)
Προϋπολογισμός: : €2.869.470,25
Πηγή χρηματοδότησης: Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020. Κωδικός έργου MIS 5046047
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος
Ημερομηνίες έναρξης – λήξης: 20 Νοεμβρίου 2020 – 19 Μαΐου 2023


Δημοσιεύσεις

  1. Considerations for a multi-purpose agrobot design toward automating skillful viticultural tasks: a study in northern Greece vineyards – HAICTA 2022, Athens, Greece- Abstract Seasonal labor shortages in agriculture are experienced throughout Europe and beyond especially, but not only, during the harvest time when the demand for hands is high as well as urgent. Agrobots have been established as a sustainable solution to support these growing demands due to their capacity to work…
  2. Variable selection for the prediction of TSS, pH and TA of intact berries of Thompson seedless grapes from their NIS reflection – SoftCOM 2022, Split, Croatia-
  3. Fuzzy lattice reasoning (FLR) for decision-making on an ontology of constraints toward agricultural robot harvest – FLINS 2022 on Machine learning, Multi agent and Cyber physical systems, Tianjin, China (Best Paper Award)-
  4. An Overview of End Effectors in Agricultural Robotic Harvesting Systems – Agriculture 2022, 12(8), 1240- Abstract In recent years, the agricultural sector has turned to robotic automation to deal with the growing demand for food. Harvesting fruits and vegetables is the most labor-intensive and time-consuming among the main agricultural tasks. However, seasonal labor shortage of experienced workers results in low efficiency of harvesting, food losses,…
  5. Robot intelligence technology for skillful viniculture based on the lattice computing paradigm – ROBOTMEET2022, Edinburgh, Scotland- Download ROBOTMEET2022_KaburlasosSlides.pdf Download ROBOTMEET2022_KaburlasosVideo.mp4 Citation V. G. Kaburlasos, “Robot intelligence technology for skillful viniculture based on the lattice computing paradigm”, International Meet & Expo on Robot Intelligence Technology and Applications (ROBOTMEET2022), Edinburgh, Scotland, 18-20 August 2022.
  6. Grapevine Plant Image Dataset for Pruning – Data 2022, 7(8), 110- Abstract Grapevine pruning is conducted during winter, and it is a very important and expensive task for wine producers managing their vineyard. During grapevine pruning every year, the past year’s canes should be removed and should provide the possibility for new canes to grow and produce grapes. It is a…
  7. Agricultural yield prediction by difference equations on data-induced cumulative possibility distributions – NAFIPS 2022 Conference, Halifax, Nova Scotia, Canada- V. G. Kaburlasos, C. Bazinas, E. Vrochidou, E. Karapatzak, “Agricultural yield prediction by difference equations on data-induced cumulative possibility distributions”, 2022 North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS 2022) Conference, Halifax, Nova Scotia, Canada, 31 May - 3 June 2022.
  8. An overview of cooperative robotics in agriculture – Agronomy 2021, vol. 11, iss. 9, 1818, 2021- C. Lytridis, V. G. Kaburlasos, T. Pachidis, M. Manios, E. Vrochidou, T. Kalampokas, S. Chatzistamatis, “An overview of cooperative robotics in agriculture”, Agronomy 2021, vol. 11, iss. 9, 1818; https://www.mdpi.com/2073-4395/11/9/1818 (Open Access). (Special Issue on “Worldwide Trends in Agronomy Research: Bibliometric Studies”. Guest Editors: Prof. Dr. Francisco Manzano Agugliaro, Dr.…
  9. Time-Series of Distributions Forecasting in Agricultural Applications: An Intervals’ Numbers Approach – ITISE 2021, Gran Canaria, Spain, 19-21 July 2021- Bazinas, C.; Vrochidou, E.; Lytridis, C.; Kaburlasos, V.G. Time-Series of Distributions Forecasting in Agricultural Applications: An Intervals’ Numbers Approach. Eng. Proc. 2021, 5, 12. https://doi.org/10.3390/engproc20210050012